فێربونی ئینگلیزی, وانەی یەکەم
A – Hello سلاو B – Hello سلاو A – How are you? حالت چۆنە B – Fine thanks باشم سوپاس How are you? تۆ چۆنی A – Good thank you باشم سوپاست دەکەم ……. #hazharsh
ئەمەش فێربە
coast line